Projekt "Edukacja w Działdowie na szóstkę"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 października 2018

 

 

 

„Edukacja w Działdowie na szóstkę”

Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0115/17

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki

Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji

kluczowych uczniów

Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój

kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe

Wartość projektu: 1 642 476,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 642 476,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 557 768,00 zł

Okres realizacji projektu od 2018-08-15 do 2020-08-14

Beneficjent: Gmina-Miasto Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

Projekt obejmie 4 szkoły na terenie Działdowa (1055 uczniów, nauczycieli):

-Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły,

- Szkołę Podstawową Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego,

- Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II: Szkołę Podstawową nr 4 i II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,

Wsparcie kierowane będzie do 1055 uczniów, 90 nauczycieli i 430 rodziców/opiekunów prawnych.

Cele projektu:

 1. Wysoki poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i właściwych postaw i umiejętności przez:
 • udział uczniów w różnych formach pozalekcyjnych zajęć dodatkowych,
 • indywidualizację procesu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • ukierunkowanie rozwoju kompetencji kluczowych przez doradztwo zawodowe;

2.  Wysoki poziom procesu dydaktycznego w tych szkołach przez:

 • podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli tych szkół dzięki szkoleniom, warsztatom, studiom, sieci współpracy,
 • wzmocnienie współpracy i podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców dzięki warsztatom dotyczącym pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspierania dziecka w rozwoju jego kreatywności oraz w określaniu przez dziecko jego celów edukacyjnych i wyborów zawodu.

Działania:

 1. Zajęcia wyrównawcze dla podniesienia kompetencji kluczowych: matematycznych, przedmiotów przyrodniczych, językowych;
 2. Koła zainteresowań dotyczące kompetencji kluczowych: matematycznych, przedmiotów przyrodniczych, językowych i  informatyki;
 3. Zajęcia specjalistyczne stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 4. Projekty edukacyjne rozwijające postawy i umiejętności uniwersalne: kreatywność                               i innowacyjność;
 5. Interdyscyplinarne warsztaty rozwijające postawę pracy zespołowej i wyjazdy edukacyjne,
 6. Warsztaty bezpieczeństwa w sieci dla uczniów i rodziców;
 7. Warsztaty doradztwa zawodowego;
 8. Utworzenie sieci współpracy 3 szkół podstawowych;
 9. Szkolenia dla nauczycieli;
 10. Utworzenie międzyszkolnej pracowni przyrody w Szkole Podstawowej Nr 3;
 11. Doposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych w szkołach objętych projektem                  w pomoce dydaktyczne;
 12. Doposażenie szkół w sprzęt TIK: laptopy, tablety, tablice interaktywne, kamery cyfrowe, programy multimedialne;
 13. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych.