Zarządzenia dyrektora szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Zarządzenie  wewnętrzne nr 29/2017 dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr 3

 im. Bronisława Malinowskiego w  Działdowiew sprawie przeprowadzenia śródrocznej klasyfikacji uczniów   w roku szkolnym 2017/2018 wydane 28 listopada 2017r.

Działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 03 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2017poz.1534) oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie zarządzam, co następuje:

 1. W związku ze zbliżającym się terminem klasyfikacji śródrocznej zobowiązuję nauczycieli i  wychowawców do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz respektowania   zawartych    w nim terminów.

 2. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów odbywa się zgodnie z ocenianianiem wewnątrzszkolnym   (OW).

 3. Przewodniczący klasowych zespołów nauczycielskich  koordynują pracę zespołów – zwłaszcza przy ustalaniu ocen z zachowania uczniów.

     Spotkania klasowych zespołów nauczycieli odbędą się:

  • 06 grudnia 2017r. (środa)   godz. 16.30 – klasy I-III
  • 07 grudnia 2017r. (czwartek) godz. 16.30 -  klasy IV-VII.

 4.  Do 13 grudnia 2017r. nauczyciele przedmiotów wystawiają propozycje ocen śródrocznych, co odnotowują długopisem w dziennikach lekcyjnych.

 5.   Zebrania z rodzicami odbędą się 13 grudnia 2017r. – dla klas I-III i 14 grudnia 2017r. - dla klas IV-VII.

     Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów podczas zebr   poinformują uczniów i rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o proponowanych

    ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania. Wychowawca sporządza listę obecności na zebraniu rodziców potwierdzoną własnoręcznymi podpisami.

    Rodziców nieobecnych na zebraniu należy poinformować pisemnie na specjalnych drukach  w ciągu  7 dni (druki w sekretariacie).

 6. Zebrania z rodzicami odbędą się 13 grudnia 2017r. – dla klas I-III i 14 grudnia 2017r.   - dla klas IV-VII.

 7. Nie przeprowadza się prac klasowych w ostatnim tygodniu wystawiania ocen śródrocznych , czyli po 01 stycznia 2018r.

 8.  Do 08 stycznia 2018r. nauczyciele przedmiotów i wychowawcy wystawiają oceny  klasyfikacyjne śródroczne i informują  o nich uczniów.

 9. 15 stycznia 2018r. odbędzie się  klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

 10. Wywiadówki śródroczne odbędą się 17 stycznia 2018r. – dla klas I-III i 18 stycznia 2018r. –dla klas – IV-VII.

 11. Do 19 stycznia 2018r. nauczyciele przedłożą dokumentację ( dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, sprawozdania z pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej.)

 12. Ferie zimowe trwają od 22 stycznia 2018r. do 02 lutego 2018r.

 13. Drugie półrocze rozpoczyna się 05 lutego 2018r.

                                                                                                               

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                        Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                                                                                                                                   Joanna Karaszewska