Zarządzenia dyrektora szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie  wewnętrzne nr 28/2019 dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr 3  im. Bronisława Malinowskiego w  Działdowie

w sprawie przeprowadzenia śródrocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wydane 19 listopada 2019r.  

       Działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 03 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych (Dz.U z 2017r., poz. 1534) zarządzam, co następuje:

1. W związku ze zbliżającym się terminem klasyfikacji śródrocznej zobowiązuję nauczycieli i  wychowawców do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz respektowania

     zawartych w nim terminów.

 2. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów odbywa się zgodnie z ocenianiem  wewnątrzszkolnym(OW).

 3. Do 02.12.2019r. nauczyciele przygotują propozycje ocen z zachowania dla wychowawcy.

  4. Przewodniczący klasowych zespołów nauczycielskich koordynują pracę zespołów - zwłaszcza przy ustalaniu ocen z zachowania uczniów.    Spotkania klasowych zespołów nauczycielskich odbędą się:

  03 grudnia 2019r. (wtorek) i 04 grudnia 2019r. (środa) wg harmonogramu.

   5.  Do 06 grudnia 2019r. nauczyciele przedmiotów wystawiają propozycje ocen śródrocznych,co odnotowują  trwałym długopisem w dziennikach lekcyjnych.

 6. Zebrania z rodzicami odbędą się 11 grudnia 2019r. - dla klas I-III i 12 grudnia 2019r. - dlaklas V-VIII (otwarte drzwi).

   Wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów  podczas zebrańpoinformują uczniów i rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną  oraz o proponowanych

    ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania.  Wychowawca sporządza   listę obecności na zebraniu rodziców potwierdzoną  własnoręcznymi podpisami. Rodziców 

    nieobecnych na zebraniu należy poinformować pisemnie na specjalnych drukach w ciągu 7  dni (druki w sekretariacie).

  7. Nie przeprowadza się prac klasowych po 20 grudnia 2019r.

 8. Do 07 stycznia 2020r. nauczyciele przedmiotów i wychowawcy wystawiają oceny klasyfikacyjne  śródroczne i informują o nich uczniów.

 9. 13 stycznia 2020r. odbędzie się klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

 10. Wywiadówki śródroczne odbędą się 15 stycznia 2020r. - dla klas I-IV i 16 stycznia 2020r. dla  klas V-VIII.

 11. Do 17 stycznia 2020r. nauczyciele przedłożądokumentację (dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych , sprawozdania z pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej.

 12. Ferie zimowe trwają od 20 stycznia 2020r. do 31 stycznia 2020r

  13. Drugie półrocze rozpoczyna się 03 lutego 2020r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Joanna Karaszewska

                                                                                                                                                                                                                                                                                         dyrektor szkoły