Pierwszoklasiści

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dokumenty do pobrania:
- wniosek o umożliwienie kontynuacji nauki  w klasie  I w roku szkolnym 2016/2017
- wniosek o umożliwienie kontynuacji nauki  w klasie  II w roku szkolnym 2016/2017

Wyprawka pierwszoklasisty

 

Co potrzebne będzie w plecaku?

×3 naostrzone ołówki średniej twardości,

× kredki ołówkowe i świecowe,

× temperówka z pojemniczkiem, gumka, linijka, nożyczki, klej w sztyfcie,

×2 zeszyty w kratkę i 2 zeszyty w kolorową liniaturę,

× notes lub zeszyt do korespondencji,

× strój na w-f (biała koszulka, krótkie sportowe spodenki, halówki).

Co pozostawimy w szkole?

× teczkę zapinaną na gumkę – podpisaną,

× farby plakatowe, 2 różnej grubości pędzle, kubek – podpisane,

× plastelinę – podpisaną,

× 2 bloki techniczne białe i 2 techniczne kolorowe, wycinanki,

× patyczki, miarę krawiecką, 5 kostek do gry, liczydełko,

× ryzę wielokolorowego papieru (dziewczynki), białego papieru (chłopcy)

× pudełko chusteczek higienicznych.

 

 

Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 35)

 plik do pobrania

1. Powrót obowiązku szkolnego dla 7 latka

Art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia

 

2.  Prawo rodzica do zapisania 6 latka do szkoły

Art. 16 ust. 1a - ustawy o systemie oświaty

Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

1)korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć nauką w szkole podstawowej,

albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- -pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno- -pedagogiczną, posiadająca uprwnienia poradni publicznej

 

3. Dziecko 6- i 7-letnie ma obowiązek przedszkolny lub szkolny

Art. 16 ust. 2 - ustawy o systemie oświaty

Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 (rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego) 6-latki

Art. 16 ust. 4c - ustawy o systemie oświaty

Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 3, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

4. Kto podejmie naukę w klasie I SP w roku szkolnym 2016/2017 ?

_ Dzieci urodzone w 2009 r., (7- letnie) którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego tj. 92,5 tysiąca uczniów

_ Dzieci urodzone w 2009 r. (7 letnie) którym na wniosek rodziców odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w okresie od września do grudnia 2015 r.

_ Dzieci urodzone w 2009 r. (7 lenie) które na wniosek rodziców będą kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

_ Dzieci urodzone w 2010 r. (6 letnie) które na wniosek rodziców jako 6-latki zostaną przez rodziców zapisane do klasy I

e) dziecko posiadajace orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez  PP-P może być odroczone i nie dłużej niż do ukończenia 9. roku życia

 

5.  Prawo JST do wskazania szkoły innej niż obwodowa

Art. 8 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej szkołę podstawową,

do dnia 15 czerwca 2016 r.,

może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I:

1) w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców przekracza 7,

2) w pozostałych szkołach przekracza 11.

 

6. W roku szkolnym 2016/2017 wyjątkowo na wniosek rodzica dziecko ma możliwość kontynuacji nauki w I klasie

Art. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. – przepis przejściowy

1. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej

 

7. Kontynuacja nauki w klasie I lub w wychowaniu przedszkolnym

3. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I szkoły podstawowej zgodnie z ust. 4,

może korzystać z wychowania przedszkolnego  we wszystkich możliwych formach wychowania przedszkolnego…. O przyjęciu dziecka dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej albo osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego niezwłocznie informuje dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego, dziecko kontynuuje naukę w klasie I szkoły

 

8. Po złożeniu wniosku o kontynuacji nauki w klasie I - dziecko nie podlega klasyfikacji

Art. 9 - ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r.

4. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1 (do 31maraca) w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym

_ nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz

_ nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego

 

9. W roku szkolnym 2016/2017 wyjątkowo na wniosek rodzica dziecko ma możliwość kontynuacji nauki także w II klasie

Art. 11 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r.

1. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.

4. Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym

_ nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz

_ nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego