• Informacja o dostępności


    • Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej: www.sp3dzialdowo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do /http://www.sp3dzialdowo.pl/

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

     • Filmy  nie posiadają  napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     •  Zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych,

     • Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo.

     • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF są rozpoznawalne przez narzędzia OCR.


     Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. Przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony to 31 grudnia 2022 roku.

     Ułatwienia na stronie obejmują :

     • Odpowiedni kontrast

     • Możliwość powiększania wielkości liter

     • Moduł wyszukiwania

     • Fokus wokół elementów nawigacyjnych

     • Możliwość stosowania standardowych skrótów klawiaturowych

      

     Wyłączenia obejmują:

      

     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

     • materiały wytworzone przez źródła zewnętrzne przekazane do publikacji są

     Skróty klawiaturowe

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:


     Joanna  Karaszewska – dyrektor szkoły lub

     Joanna Niedzielska – administrator strony

     adres e-mail: sp3dzialdowo@wp.pl / joannan71@gmail.com

     numer telefonu 23 697 42 64,

     adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego

     Informacje umieszczane na stronach szkoły są aktualizowane na bieżąco.

     Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01

     Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-12

     Procedura wnioskodawcza i odwoławcza


     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://rpo.gov.pl/

     Dostępność architektoniczna

     Szkoła Podstawowa nr 3 w Działdowie mieści się przy ul. Lenartowicza 1 . Do budynku prowadzi 1 wejście główne oraz 4 wejścia boczne: dwa ewakuacyjne od ul. Lenartowicza / Norwida oraz boczne od ul. Słonecznej, Norwida. Do pięciu wejść prowadzą schody. W wyposażeniu jest schodołaz, który zapewnia - w asyście osoby trzeciej - dostęp osoby poruszającej się na wózku do sali komputerowej, biblioteki, świetlicy i sali gimnastyki korekcyjnej, gabinetu logopedy. W wyposażeniu szkoły znajduje się również wózek inwalidzki, który w każdym momencie może być udostępniony.

     Budynek posiada jeden dźwig osobowy z komunikatami głosowymi. Dźwig zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń (poza biblioteką, salami komputerowymi, świetlicą ) na wszystkich kondygnacjach budynku głównego. W wypadku braku zasilania energetycznego wykorzystuje się schodołaz.

     Przy wejściu głównym znajduje się sekretariat szkoły, pełniący również funkcję punktu informacyjnego. W holu głównym, w pobliżu wejścia znajduje się wejście do dźwigu osobowego.

     Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Wyposażenie przystosowane jest do wymagań osób z niepełnosprawnością.

     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     Oznakowania w obiekcie wykonano w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

     Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki, podstopnie pomalowane w jaskrawych barwach).

     Szkoła usytuowana bezpośrednio przy parkingu osiedlowym ogólnodostępnym, możliwy jest dojazd osób z niepełnosprawnością ruchową do windy zlokalizowanej w sąsiedztwie wejścia głównego (po uprzednim zawiadomieniu, możliwy jest również podjazd samochodowy).

     Dostępność komunikacyjna

     W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

     W budynku nie ma systemów Braille’a, ani urządzeń naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

     Szkoła nie zapewnia tłumacza migowego.

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.