KARTA ROWEROWA

Karta rowerowa to dokument uprawniający osoby między 10 a 18 rokiem życia do kierowania rowerem na drogach publicznych, oraz na drogach położonych
w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.


                        PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ


Uczniowi szkoły podstawowej kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna ( art.17. 1.Ustawa z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami).

 
Uczeń Szkoły Podstawowej  nr 3 w Działdowie ubiegający się o kartę rowerową musi spełniać  wymagania formalno - prawne umożliwiające  zdobycie karty rowerowej:
 ¨ sprawdzenie kwalifikacji uczniów odbywać się będzie w szkole podczas
     obowiązkowych zajęć z wychowania komunikacyjnego ( przedmiot –
     technika i korelacja międzyprzedmiotowa tj. wychowanie fizyczne,
     plastyka).

¨  wychowanie komunikacyjne realizowane jest w postaci zajęć teoretycznych,
    zadań wytwórczych – plakat, rysunek, praca plastyczna wykonana przez
    ucznia „ Ja jako bezpieczny uczestnik ruchu drogowego ”


Potwierdzeniem znajomości przepisów i zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz umiejętności jazdy na rowerze jest egzamin.
Egzamin składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Zasady obowiązujące podczas tego egzaminu opisane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.
Egzamin teoretyczny
Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, który określa formę oraz czas trwania części teoretycznej egzaminu. Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
Egzamin teoretyczny powinien zawierać pytania sprawdzające zakres wiedzy z następujących zagadnień:
® znajomość podstawowych pojęć związanych z ruchem drogowym
® znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego
® znajomość znaków i sygnałów występujących na drodze
® znajomość obowiązkowego wyposażenia roweru oraz zasad jego eksploatacji
® umiejętność określenia pierwszeństwa przejazdu
® znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku
® znajomość zasad kulturalnego i bezpiecznego poruszania się po drodze

Jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu  albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, wyznacza się kolejny egzamin, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. W SP 3 egzamin praktyczny odbywa się na sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym.
Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin poprawnie wykonała co najmniej 90% manewrów i co najważniejsze, nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
Jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej, a negatywny wynik z części praktycznej egzaminu, wyznacza się kolejny termin części praktycznej egzaminu.
Warunkiem przystąpienie do części praktycznej egzaminu jest uzyskane pozytywnego wyniku z części teoretycznej.
Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba , która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.
Część praktyczną egzaminu przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego. W przypadku dzieci o ograniczonej sprawności ruchowej dopuszcza się przeprowadzenie części praktycznej egzaminu przy użyciu roweru wielośladowego.
W celu udokumentowania i spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej konieczny jest arkusz zaliczeń, na którym rodzice wyrażają zgodę, a nauczyciel wychowawca wyraża opinię na temat zachowania ucznia.

 

W rezultacie całokształtu działań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego dyrektor szkoły na podstawie pozytywnie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje kartę rowerową.
W Polsce nie ma obowiązku uzyskania karty rowerowej, zatem przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe