KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych swoich oraz dziecka na rzecz szkoły,  informujemy: 

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie, ul. Lenartowicza 1 13-200 Działdowo, tel. 23 6974264

2. Inspektor Ochrony Danych Szkoły Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie, dostępny jest pod adresem e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl

3. Podstawą, upoważniającą Szkołę Podstawową nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie, do przetwarzania Państwa danych lub danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.

4. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – realizacji zadań statutowych szkoły: celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzenia dokumentacji szkoły oraz wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 im. B. Malinowskiego, a podmiotami współpracującymi.

5. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.

6. Odbiorcami Państwa danych i danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły - będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, rodzic/prawny opiekun ucznia, ma prawo do
(z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

• dostępu do treści swoich danych i danych dziecka (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

• sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); dostępu oraz prawo do żądania sprostowania

• usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

• ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

• przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

• prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

9. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego

10. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

11. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa oraz z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.